Jdi na obsah Jdi na menu
 


Užitečné fráze

Několik užitečných frází, s fonetickou transkripcí:

Ahoj. Saluton. [sa.ˈlʊ.ton]
Jak se jmenujete? Kiel vi nomiĝas? [ˈkɪ.ɛl vɪ no.ˈmɪ.d͡ʒas]
Jmenuji se… Mi nomiĝas… [mɪ no.ˈmɪ.d͡ʒas]
Kolik? Kiom? [ˈkɪ.om]
Mluvíte esperantem? Ĉu vi parolas Esperanton? [ˈt͡ʃʊ vɪ pa.ˈro.las ɛs.pe.ˈran.ton]
Nerozumím Vám. Mi ne komprenas vin. [mɪ nɛ kom.ˈprɛ.nas vɪn]
Děkuji. Dankon. [ˈdan.kon]
Není zač. Ne dankinde. [ˈnɛ dan.ˈkɪn.dɛ]
Račte. Bonvolu. [bon.ˈvo.lʊ]
Na zdraví! Je via sano! [jɛ ˈvɪ.a ˈsa.no]
Blahopřeji! Gratulon! [ɡra.ˈtʊ.lon]
Dobře. Bone. [ˈbo.nɛ]
Je pěkný den. Estas bela tago. [ˈɛs.tas ˈbɛ.la ˈta.ɡo]
Miluji tě. Mi amas vin. [mɪ ˈa.mas vɪn]
Na shledanou. Ĝis revido. [d͡ʒɪs rɛ.ˈvɪ.do]
Prosím jedno pivo. Unu bieron, mi petas. [ˈʊ.nʊ bɪ.ˈɛ.ron mɪ ˈpɛ.tas]
Co je to? Kio ĝi estas? [ˈkɪ.o d͡ʒɪ ˈɛs.tas]
To je… Ĝi estas… [d͡ʒɪ ˈɛs.tas]
Jak se Vám daří? Kiel vi fartas? [ˈkɪ.ɛl vɪ ˈfar.tas]
Dobré ráno. Bonan matenon. [ˈbo.nan ma.ˈtɛ.non]
Dobrý den. Bonan tagon. [ˈbo.nan ˈta.ɡon]
Dobrý večer. Bonan vesperon. [ˈbo.nan vɛs.ˈpɛ.ron]
Dobrou noc. Bonan nokton. [ˈbo.nan ˈnok.ton]